Rekommendationer för att den europeiska järnvägssektorn ska förbli världsledande

""

En expertgrupp pläderar för ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet, implementering av ERTMS och andra innovationer samt skyndsamt komma tillrätta med kompetensbrister inom järnvägssektorn. De olika förslagen syftar till att stärka den europeiska järnvägssektorns ställning globalt. Rekommendationerna adresseras till hela järnvägssektorn, medlemsstaterna, Europeiska kommissionen och olika EU-organ.

Den europeiska järnvägsexpertgruppen har tagit fram flera rekommendationer för att upprätthålla det globala ledarskapet inom järnvägsindustrin. De huvudsakliga rekommendationerna är:

  • Fortsatt stöd för att omvandla Europas järnvägssystem, särskilt genom utvecklingen av det europeiska järnvägstrafikstyrningssystemet (ERTMS), samt genom att fortsätta ett institutionaliserat partnerskap för innovation och forskning på järnväg.
  • När det gäller kompetens uppmanas järnvägssektorn att utnyttja möjligheterna inom Blueprintprogrammet.
  • Ett snabbt införande av det fjärde järnvägspaketet för att stärka järnvägssektorns konkurrenskraft och att ytterligare främja användningen av kvalitetskriterier i offentlig upphandling.
  • Förstärkning av de program som stöder innovation och implementering av klimatneutrala, energieffektiva och användarorienterade transportsystem.

Källa: EU-kommissionen 


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...