Flaggor utanför EU-parlamentet


EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen stakade ut framtiden i sitt tal om tillståndet i unionen. Hon pekade ut flera insatsområden för att EU ska bli grönt, digitalt och mer resilient. Samma dag skickades en avsiktsförklaring där von der Leyen räknade upp de åtgärder som kommissionen avser att vidta det kommande året i form av lagstiftningsinitiativ och andra initiativ.

I sitt tal om tillståndet i unionen pekades följande insatser ut för att åstadkomma ett grönt, digitalt och mer resilient EU:

 • Skydda liv och försörjning, människors hälsa och ekonomins stabilitet.
 • Stärka byggstenarna i den europeiska gröna given och höja ambitionsnivån.
 • Leda den digitala omställningen, särskilt när det gäller data, teknik och infrastruktur.
 • Dra största möjliga nytta av den inre marknaden.
 • Fortsätta att leda de globala insatserna när världen väntar på ett säkert och billigt vaccin mot covid-19 för alla.
 • Agera mer beslutsamt på globala händelser och fördjupa våra förbindelser med EU:s närmaste grannar och internationella partner.
 • Ta ett nytt grepp på migrationen, vara vaksamma på rättsstatsprincipen och bygga en union utan rasism och diskriminering.

I avsiktsförklaringen återfinns flera initiativ med koppling till transportsektorn:

 • Översyn av direktivet om förnybar energi, energieffektivitetsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda.
 • Översyn av förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
 • Lagstiftningsförslag om insatser mot metanutsläpp i energisektorn, översyn av regelverket för konkurrenskraftiga koldioxidfria gasmarknader och översyn av energiskattedirektivet.
 • Översyn av direktivet om intelligenta transportsystem och direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen.
 • Översyn av förordningen om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid för personbilar och lätta nyttofordon samt lagstiftningsförslag om utveckling av utsläppsnormer efter Euro6/VI för personbilar, skåpbilar, lastbilar och bussar.
 • Översyn av konkurrenspolitiken.

Källa: EU-kommissionen