Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv

""

EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt Kommissionen om att förbättra människors välbefinnande. EU ska bli klimatneutralt och skydda vår naturliga livsmiljö, till gagn för människorna, planeten och ekonomin. Ingen ska hamna på efterkälken.  

Den gröna given är en färdplan med åtgärder som ska ställa om till en ren, cirkulär ekonomi och hejda klimatförändringarna, återta förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna. Färdplanen beskriver vilka investeringar som behövs och vilka finansieringsverktyg som finns och förklarar hur det är möjligt att säkerställa en rättvis omställning åt alla.

Följande punkter kommer att vara centrala i den gröna given:

  • Mekanism för rättvis omställning kommer att stödja regioner som är starkt beroende av koldioxidintensiv verksamhet.
  • EU:s ambitioner på klimatområdet ska ökas genom en europeisk klimatlag.
  • En strategi för ökad biodiversitet.
  • Ett förorenings- och giftfritt EU.
  • Påskynda omställningen mot rena transporter
  • Energipolitiken ska prioritera effektivitet och förnybara energikällor.
  • Investeringsplan för den gröna given som inbegriper både offentligt stöd och satsningar från näringsliv.

Källa: EndsEurope och EU-kommissionen


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...