Von der Leyen presenterar Kommissionens gröna giv

""

EU-kommissionen lovar att presentera en grön giv inom de närmaste 100 dagarna. Den europeiska gröna given handlar enligt Kommissionen om att förbättra människors välbefinnande. EU ska bli klimatneutralt och skydda vår naturliga livsmiljö, till gagn för människorna, planeten och ekonomin. Ingen ska hamna på efterkälken.  

Den gröna given är en färdplan med åtgärder som ska ställa om till en ren, cirkulär ekonomi och hejda klimatförändringarna, återta förlorad biologisk mångfald och minska föroreningarna. Färdplanen beskriver vilka investeringar som behövs och vilka finansieringsverktyg som finns och förklarar hur det är möjligt att säkerställa en rättvis omställning åt alla.

Följande punkter kommer att vara centrala i den gröna given:

  • Mekanism för rättvis omställning kommer att stödja regioner som är starkt beroende av koldioxidintensiv verksamhet.
  • EU:s ambitioner på klimatområdet ska ökas genom en europeisk klimatlag.
  • En strategi för ökad biodiversitet.
  • Ett förorenings- och giftfritt EU.
  • Påskynda omställningen mot rena transporter
  • Energipolitiken ska prioritera effektivitet och förnybara energikällor.
  • Investeringsplan för den gröna given som inbegriper både offentligt stöd och satsningar från näringsliv.

Källa: EndsEurope och EU-kommissionen


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...