Skärpning av Eurovinjettdirektivet

Lastbilar till salu Foto: Mostphotos


Europeiska rådet har enats kring skärpningar av Eurovinjettdirektivet. De föreslagna förändringarna omfattar bland annat att systemet med tidsbaserade vinjetter ska fasas ut inom åtta år på delar av vägnätet. Ett nytt verktyg kommer att införas för differentierade avgifter för tunga fordon som baseras på koldioxidutsläpp.

Förändringarna av Eurovinjettdirektivet sker mot bakgrund av krav på minskade koldioxidutsläpp i Parisavtalet och EU:s gröna giv. De viktigaste förändringarna är:

  • Systemet med tidsbaserade vinjetter kommer att fasas ut för tunga fordon i det transeuropeiska transportnätets (TEN-T) stomnät inom åtta år. Medlemsstaterna kan dock fortsätta att tillämpa vinjetter i övriga delar av vägnätet.
  • Medlemsstaterna kommer att ges möjlighet att inrätta ett kombinerat avgiftssystem för tunga fordon, eller för vissa tunga fordon, som kombinerar avstånds- och tidsbaserade element och integrerar två differentieringssystem (det nya baserat på koldioxidutsläpp och det befintliga systemet baserat på euro-klasser).
  • Medlemsstaterna behåller friheten att tillämpa vägavgifter för olika fordonskategorier såsom tunga fordon, tunga lastbilar, bussar, lätta fordon, personbilar etc.
  • En ny differentierad infrastrukturavgift för tunga fordon kommer att införas baserat på koldioxid. Variationen kommer att baseras på befintliga koldioxidstandarder. Inledningsvis kommer systemet enbart tillämpas på de största lastbilarna, men kan gradvis utvidgas till andra typer av tunga fordon.

Rättsakten måste antas av Europaparlamentet vid andra behandlingen innan den offentliggörs i EU:s officiella tidning. Europaparlamentets utskott för transport och turism har godkänt en förändring som ligger i linje med ovanstående beskrivning. Europaparlamentarikerna betonar vikter av att intäkterna från systemet används till att utveckla transportsystemet i hållbar riktning.

Källa: Europeiska rådet, EU-parlamentet