Äng i solnedgång


Växthusgasutsläppen i EU minskade med nästan 4 procent år 2019 enligt de senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöbyrån (EEA). Minskningen förklaras främst av minskad kolanvändning för energiproduktion.

De officiella utsläppssiffrorna som överlämnats på EU:s vägnar till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) visar att EU:s medlemsstater kollektivt lyckades minska sina utsläpp av växthusgaser med 3,8 procent från 2018 till 2019. Det betyder att EU:s utsläpp nu ligger 24 procent under 1990 års nivå. Om hänsyn även tas till koldioxidminskningar från markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk (LULUCF) uppgår minskningen till knappt 26 procent.

Nära 80 procent av nettominskningen som uppnåddes under 2019 ägde rum inom värme- och energisektorn som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Ökade koldioxidpriser medförde en betydande minskning av kolanvändningen till förmån för gas och förnybara energikällor. Dessvärre fortsatte trenden med ökande koldioxidutsläpp från transportsektorn under 2019.

Källa: European Environment Agency


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...