Stor utsläppsminskning av växthusgaser inom EU redan före pandemin

Äng i solnedgång


Växthusgasutsläppen i EU minskade med nästan 4 procent år 2019 enligt de senaste officiella uppgifterna från Europeiska miljöbyrån (EEA). Minskningen förklaras främst av minskad kolanvändning för energiproduktion.

De officiella utsläppssiffrorna som överlämnats på EU:s vägnar till FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) visar att EU:s medlemsstater kollektivt lyckades minska sina utsläpp av växthusgaser med 3,8 procent från 2018 till 2019. Det betyder att EU:s utsläpp nu ligger 24 procent under 1990 års nivå. Om hänsyn även tas till koldioxidminskningar från markanvändning, förändring av markanvändning och skogsbruk (LULUCF) uppgår minskningen till knappt 26 procent.

Nära 80 procent av nettominskningen som uppnåddes under 2019 ägde rum inom värme- och energisektorn som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Ökade koldioxidpriser medförde en betydande minskning av kolanvändningen till förmån för gas och förnybara energikällor. Dessvärre fortsatte trenden med ökande koldioxidutsläpp från transportsektorn under 2019.

Källa: European Environment Agency


Ny strategi får hållbar blå ekonomi i EU


Europeiska kommissionen har presenterat en ny strategi för hur alla industrier och verksamheter som verkar i och vid hav och...

EU når överenskommelse gällande covidbevis för att rädda sommarsemestern


Europaparlamentet och medlemsstaterna har nått en preliminär överenskommelse gällande EU:s digitala covidbevis. Förhoppningen ä...

Oklara miljöeffekter av ökat distansarbete


Covid-19 har medfört en stor ökning av distansarbete. När pandemin avklingat kommer sannolikt olika hybridformer som innebär...