""

 

Österrikiska ÖBB har inlett samarbeten med flera andra europeiska järnvägsföretag för att utöka antalet nattågsförbindelser mellan europeiska städer.

ÖBB bedriver trafik på 19 nattågslinjer: ÖBB samarbetar också med operatörer i andra länder för att öka sitt nätverk, inklusive ett nära partnerskap med sin schweiziska motsvarighet SBB, som inkluderar sex rutter. Partnerskapet mellan ÖBB och SBB uppger att de önskar utöka samarbetet till tio nattågslinjer.

Sovvagnar är en dyr investering och ÖBB expanderar nätverket delvis med inhyrt vagnmateriel. Nya vagnar har beställts och kommer gradvis fasas in. En schweizisk klimatfond kan vara en möjlig finansieringskälla för nya vagnar.

Källa: Euractiv.com 


Finns det någon framtid för gränsöverskridande tågtrafik?

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år...

EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...