Positiv lägesrapport om energiunionen

""

Enligt Kommissionens egen bedömning har Energiunionen förverkligats. Framgångar i form av minskat gasberoende lyfts fram, men också problem med ökad energiförbrukning.

Det var år 2015 som Kommissionen beslutade att samla EU:s energi- och klimatpolitik i den så kallade energiunionen. Rapporten pekar på att man sannolikt kommer uppnå utfästelserna i Parisavtalet. Utsläppen rapporteras ha sjunkit inom alla ekonomiska sektorer, utom på transportsidan. Däremot kan unionen få svårt att nå 2020-målet när det gäller energibesparingar. Visserligen minskade energiåtgången under perioden 2007 till 2014, men har börjat öka under senare år.

I rapporten konstateras att andelen förnyelsebar energi har ökat och uppgick till i genomsnitt 17,5 procent i medlemsländerna. Följande länder kommer dock inte nå sina nationella mål till 2020: Österrike, Tyskland, Spanien Lettland, Rumänien och Slovakien.

Kommissionen har identifierat tre utmaningar i det fortsatta arbetet.

  1. Det praktiska genomförandet av medlemsstaternas energi- och klimatplaner.
  2. Att EU ska förbli ledande när det gäller energiteknikutvecklingen globalt, inte minst ifråga om batterilagring av grön el, något som kopplas till att man vill se en ökning av elfordon på transportsidan.
  3. Klimatåtgärder måste kopplas till social rättvisa. Det kan exempelvis gälla omställningsstöd till kolgruveregioner.

Källa:

Europaportalen 


Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet och vill ge följande kommentarer, med en avgränsning till i huvudsak...

Yttrande över betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor".


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet, "Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneut...

Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt


Europeiska miljöbyrån konstaterar att nästan alla stadsbor i Europa fortfarande utsätts för luftföroreningar som överskrider...