Positiv lägesrapport om energiunionen

""

Enligt Kommissionens egen bedömning har Energiunionen förverkligats. Framgångar i form av minskat gasberoende lyfts fram, men också problem med ökad energiförbrukning.

Det var år 2015 som Kommissionen beslutade att samla EU:s energi- och klimatpolitik i den så kallade energiunionen. Rapporten pekar på att man sannolikt kommer uppnå utfästelserna i Parisavtalet. Utsläppen rapporteras ha sjunkit inom alla ekonomiska sektorer, utom på transportsidan. Däremot kan unionen få svårt att nå 2020-målet när det gäller energibesparingar. Visserligen minskade energiåtgången under perioden 2007 till 2014, men har börjat öka under senare år.

Andelen förnyelsebar energi ökar

I rapporten konstateras att andelen förnyelsebar energi har ökat och uppgick till i genomsnitt 17,5 procent i medlemsländerna. Följande länder kommer dock inte nå sina nationella mål till 2020: Österrike, Tyskland, Spanien Lettland, Rumänien och Slovakien.

Kommissionen har identifierat tre utmaningar i det fortsatta arbetet.

  1. Det praktiska genomförandet av medlemsstaternas energi- och klimatplaner.
  2. Att EU ska förbli ledande när det gäller energiteknikutvecklingen globalt, inte minst ifråga om batterilagring av grön el, något som kopplas till att man vill se en ökning av elfordon på transportsidan.
  3. Klimatåtgärder måste kopplas till social rättvisa. Det kan exempelvis gälla omställningsstöd till kolgruveregioner.

Källa: Europaportalen