Nya riktlinjer för utveckling av hållbara urbana mobilitetsplaner

Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg att tillgodose människors och företags rörlighetsbehov i städer inom ramen för en hållbar utveckling. Nya riktlinjer har tagits fram på basis av tidigare erfarenhet med urbana mobilitetsplaner. Malmös arbete inom området lyfts fram som ett gott exempel.

Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) bygger på insikten om att trafikplanering hänger ihop med den övriga stadsplaneringen. SUMP syftar till att flytta planeringens fokus från trafik till människor och deras livskvalitet samt behov av tillgänglighet. De nya riktlinjerna bygger på erfarenheter utifrån de första riktlinjerna som kom 2013. Dessutom ska de nya riktlinjerna möta de framtida förändrade urbana rörelsemönstren till följd av ny teknik, nya mobilitetstjänster och förändrade attityder.

Malmö framhålls flera gånger som ett gott exempel i de nya riktlinjerna och deras SUMP har prisats för sin utformning. Malmö har bland annat tagit fram ett tillgänglighetsindex som kan användas för uppföljning av hur tillgängligheten i transportsystemet utvecklas över tid.

Läs vidare här om de nya riktlinjerna.


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...