Buss, spårvagn och personbilar Foto: Göran Ekeberg/Mostphotos

Flera städer inom EU använder urbana mobilitetsplaner som ett verktyg att tillgodose människors och företags rörlighetsbehov i städer inom ramen för en hållbar utveckling. Nya riktlinjer har tagits fram på basis av tidigare erfarenhet med urbana mobilitetsplaner. Malmös arbete inom området lyfts fram som ett gott exempel.

Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) bygger på insikten om att trafikplanering hänger ihop med den övriga stadsplaneringen. SUMP syftar till att flytta planeringens fokus från trafik till människor och deras livskvalitet samt behov av tillgänglighet. De nya riktlinjerna bygger på erfarenheter utifrån de första riktlinjerna som kom 2013. Dessutom ska de nya riktlinjerna möta de framtida förändrade urbana rörelsemönstren till följd av ny teknik, nya mobilitetstjänster och förändrade attityder.

Malmö framhålls flera gånger som ett gott exempel i de nya riktlinjerna och deras SUMP har prisats för sin utformning. Malmö har bland annat tagit fram ett tillgänglighetsindex som kan användas för uppföljning av hur tillgängligheten i transportsystemet utvecklas över tid.

Läs vidare här om de nya riktlinjerna.


Regeringsinitiativ med relevans för klimatplansuppdraget


Trafikanalys har, inför regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplan, i uppdrag att ta fram underlag med analyser och...

Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...