Genomsnittliga utsläppen av koldioxid från nya personbilar minskar

""


Enligt preliminära data från Europeiska miljöbyrån har de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar som registrerats i EU, Island, Norge och Storbritannien 2020 minskat kraftigt jämfört med 2019 som en följd av att andelen elektriska fordon ökat i biltillverkarnas flottor.

De preliminära uppgifterna visar att de genomsnittliga utsläppen av koldioxid, mätt i laboratorietester, av de 11,6 miljoner nya personbilar som registrerades 2020 i EU, Island, Norge och Storbritannien minskade med 14,5 g CO2/km (-12%) jämfört med de genomsnittliga utsläppen som registrerades föregående år. Detta är den absolut största årliga minskningen av utsläpp sedan särskilda normer för koldioxidutsläpp infördes 2010.

Den främsta anledningen till denna kraftiga minskning av koldioxidutsläppen var ökningen av andelen registreringar av elfordon, som tredubblades, från 3,5 procent 2019 till över 11 procent 2020. Trots att marknaden för nya bilar krympt till följd av COVID-19-pandemin ökade ändå det totala antalet registrerade elbilar 2020, upp till över 1 miljon.

Källa: Europeiska miljöbyrån 

 


Kommissionens förslag undergräver avfallsbaserade biobränslen enligt branschföreträdare


Branschföreträdare uppger att Europeiska kommissionens förslag att ta bort ”dubbelräkningen” för avancerade biodrivmedel gentem...

Infrastruktur för tunga fordons behov av alternativa bränslen saknas i stora områden - regleringsförändringar efterfrågas


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur d...

Remissvar Kontroller på väg (SOU 2021:31)


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över betänkandet Kontroller på väg (SOU 2021:31).