Container lastning FotoMostPhotos


Mot bakgrund av leveransproblem av medicinska produkter under coronapandemin och ökad geopolitisk rivalitet mellan USA och Kina har behovet av förändrade leveranskedjor och omlokalisering av verksamheter till EU blivit en aktuell fråga inom unionen. Europaparlamentets utskott för internationell handel har tagit fram en rapport som diskuterar för- och nackdelar med sådana förändringar med avseende på försörjningstrygghet och EU:s strategiska autonomi.

Rapporten visar att antalet företag som har flyttat hem verksamhet till EU från andra kontinenter har ökat något. Omfattningen av detta fenomen är dock begränsad och har mycket liten effekt på ekonomin som helhet. Inom ramen för rapporten har fallstudier genomförts för fyra sektorer: medicinska produkter, läkemedel, halvledare och solenergi.

Slutsatsen är att en omfattande omlokalisering till EU av verksamheter inom dessa sektorer är osannolik av flera orsaker. Dessa relaterar till nödvändiga skalfördelar, komplexa etablerade nätverk av regionala leverantörer och högre löner och hållbarhetsstandarder inom EU.

Enligt rapporten behöver en kombination av åtgärder vidtas för att öka försörjningssäkerheten. Det kan handla om ökad lagerhållning, bättre kontroll av underleverantörer och även åtgärder för att säkra en minikapacitet för tillverkning av specifika kritiska produkter.

Källa: Europaparlamentet