""


Trafikanalys har lämnat ett yttrande över promemorian "Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket".

Sammanfattningsvis är Trafikanalys i grunden positivt inställd till förslaget om en ”förare i beredskap” som kan utföra sitt uppdrag på distans och, åtminstone enligt vår tolkning, för flera fordon samtidigt. Det gör det möjligt att realisera en effektiviseringspotential som följer av automatiserad körning av såväl personbilar som lastbilar.

Trafikanalys efterlyser dock ökad tydlighet gällande under vilka förutsättningar som en förare i beredskap får vara i beredskap för fler än ett fordon samtidigt. Vår tolkning är att en förare inte kan ”köra” fler än ett fordon samtidigt men att förslaget öppnar upp för att ansvaret att vara i beredskap kan ”poolas” mellan flera förare i beredskap. Om två fordon ska övervakas av samma förare samtidigt kräver det enligt vår förståelse av förslaget att ett fordon kan parkeras säkert och lagligt inför ett manuellt övertagande.

Trafikanalys efterlyser också tydlighet gällande vad som avses med ”utan dröjsmål” där vår bild är att inget system får kräva att föraren i beredskap ska ta över fordonet med kortare varsel än tio sekunder, men att det är fritt för tillverkare att erbjuda system med längre förvarning. 

Vi är också osäkra på hur kontroll av lastsäkring är tänkt att gå till i praktiken av en förare i beredskap på distans. Vi menar att det finns anledning att överväga om det kan vara en uppgift som kan delegeras till den som lastar. Trafikanalys anser också att man bör överväga att införa ett särskilt ansvar för resenärerna om de avsiktligt manipulerar systemen vid körning med förare i beredskap på distans.

Trafikanalys efterfrågar också tydlighet gällande ägarens ansvar vid automatiserad drift. Vår tolkning är att ägarens ansvar främst handlar om underhåll av fordonet och att det är trafikförsäkrat.

Trafikanalys tillstyrker förslaget att kommunerna ges möjligheter att via lokala trafikföreskrifter reglera trafik som använder automatiska geostakettillämpningar. Denna förenkling kan leda till ökad användning av geostaket vilket påtagligt kan bidra till utveckling av ett hållbart och effektivt transportsystem och i förlängningen driva teknisk utveckling framåt.


Överenskommelse om alternativ bränsleinfrastruktur

En provisorisk överenskommelse om förordningen om alternativ bränsleinfrastruktur (AFIR) har slutits mellan parlamentet och...

Parlamentet röstade för att minska EU:s utsläpp med 40 procent

Europeiska parlamentet antog den nya förordningen om ansvarsfördelning som innebär att utsläppsnivån minskas med 40 procent frå...

Kommissionen föreslår uppdatering av körkortskrav

Kommissionens förslag syftar till att öka trafiksäkerheten i unionen och har hämtat inspiration från system som gäller i...