Kommissionen presenterar nya studier om rörlighet och logistik

""

Europeiska kommissionen har redovisat resultaten av en bred studie om nya mobilitetsmönster i hela EU. Samtidigt redovisade kommissionen en studie över hur den urbana logistiksektorn utvecklats i ett urval av europeiska städer där bland annat Stockholm och Göteborg ingår.

Mobilitetsstudien visade att den genomsnittliga EU-medborgaren reser 27 km per dag och i genomsnitt använder 80 minuter till resande. Bland ”nya mobilitetsformer” är det ”ride-hailing” (appbaserad taxiliknande verksamhet) och samåkning som är de vanligaste formerna. Resultaten i undersökningen påverkades av covid-19 och 64 procent av respondenterna uppgav att pandemin påverkade deras resande.

Logistikstudien visade att dieseldrivna fordon är populära över hela Europa med undantag av ett fåtal städer. I Barcelona är 8 procent av lätta lastbilar hybriddieselfordon, medan 53 procent är helt eldrivna i Stockholm.

Källa: New Mobility Patterns Study: insights into passenger mobility and urban logistics (europa.eu)