Tre par ben på övergångsställe

Trafikanalys ser ett behov av en översiktlig inventering av befintliga mått på regional tillväxt och tillgänglighet. Det är viktigt för att dialogen kring regional tillväxt ska grundas på data om faktiska sakförhållanden.

Med rapporten "Regional tillväxt genom ökad tillgänglighet – Mål och mått för tillgänglighet och tillväxt" vill Trafikanalys öka kunskapen om sambandet mellan tillgänglighet och regional tillväxt mot bakgrund av att tillgänglighet är transportpolitikens främsta bidrag till den regionala tillväxtpolitiken.

Ett viktigt konstaterande är att förbättrad tillgänglighet inte är någon mirakelmedicin som kan uppväga försummelser på andra områden och "på egen hand" skapa tillväxt. En ensidig satsning på infrastruktur tenderar att öka de regionala skillnaderna, vilket pekar på behovet av en integrerad strategi som även innehåller åtgärder bortom transportpolitikens område. Vi vill därför att formuleringen av kvantitativt inriktade mått och målformuleringar i skärningspunkten mellan transport- och den regionala tillväxtpolitiken ska diskuteras ytterligare.

Denna rapport utgör redovisning av delprojekt 1 om mål och mått för tillgänglighet och regional tillväxt inom det fortsatta tematiska myndighetssamarbetet. Rapporten har tagits fram i ett samarbete mellan Trafikanalys, Trafikverket, Tillväxtanalys och Tillväxtverket.

Bakgrund
År 2007 tilldelades ett 20-tal myndigheter ett regeringsuppdrag i syfte att stärka myndigheternas engagemang i det regionala tillväxtarbetet. Tre myndighetsgrupper bildades med utgångspunkt i den nationella strategins prioriteringar; Innovation och förnyelse, Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud samt Tillgänglighet. Arbetet redovisades till Näringsdepartementet våren 2009.På nationell nivå har som en fortsättning på regeringsuppdraget ett initiativ tagits till fortsatta samarbeten kring frågor om tillgänglighet och regional tillväxt. I detta tematiska myndighetssamarbete ingår följande myndigheter: Trafikanalys, Trafikverket, Tillväxtanalys, Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Uppsala och Skåne län. I samarbetet deltar även SKL och representant för regionförbund.