Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss
Flera par fötter som går på golv

Uppföljning av de transportpolitiska målen 2016

Sedan målen antogs år 2009 har endast en marginell förbättring av tillgängligheten skett. Den förbättras i regioner och kommuner som redan har en relativt god tillgänglighet, men minskar något i mer glest befolkade regioner. I internationella jämförelser står sig Sveriges transportsystem väl, men utvecklas inte i nivå med flera jämförbara länder. Det visar uppföljningen av de transportpolitiska målen för år 2016.

-En god nyhet är att takten i arbetet med att tillgänglighetsanpassa stationer och hållplatser inom det så kallade prioriterade nätet ökade under förra året. Utbudet av kollektivtrafik ökar också i stora delar av landet, säger Anders Brandén Klang, utredare på Trafikanalys.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter fortsatte att minska under 2015. Energieffektiviteten ökar långsamt inom trafikslagen, men ingen effektivisering genom överflyttning mellan trafikslag kan noteras. Andelen förnybara drivmedel ökar stadigt, men takten i utsläppsminskningarna är ändå alltför låg för att det ska vara troligt att uppsatta delmål kommer att nås i tid. Inkluderas utsläppen från utrikes luftfart och sjöfart som startat i Sverige är utsläppen ännu över nivån för 1990. Från och med 2015 förväntas kraftiga minskningar av sjöfartens svaveldioxidutsläpp.

Årets uppföljning visar också att färre barn skadas och omkommer i trafiken, men det tycks åtminstone delvis förklaras av att barn i mindre utsträckning än tidigare vistas i trafikmiljöer eller åker kollektivt på egen hand.

Trafiksäkerheten utvecklas positivt för flera trafikslag. Inte sedan andra världskriget har så få personer omkommit  i vägtrafiken som under 2015. Ändå tycks förbättringstakten ha avtagit något under senare år, och ytterligare satsningar kommer att behövas för att säkerställa att målen för vägtrafiksäkerheten nås till år 2020. Inom luftfarten inträffar merparten av dödsolyckorna och de allvarliga skadorna inom det så kallade allmänflyget och inte inom kommersiell flygtrafik.

Inom transportmyndigheterna har utvecklingen gått mot en jämn könsrepresentation inom ledande befattningar, men det är ännu stora skillnader i hur män och kvinnor använder transportsystemet. 

Rapport
Rapport bedömer ekonomiska förutsättningar för nationella databaser rörande vägtrafikövervakning


EU-parlamentets transportutskott har låtit några forskare ta fram en rapport om de ekonomiska förutsättningarna (inkl. direkta...

Yttrande över promemorian "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"


Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Finansdepartementets promemoria " En ny inriktning för beskattning av tung...

Parlamentet godkänner nya regler för typgodkännande och marknadsövervakning av nya motorfordon


Som en följd av Dieselgate presenterade EU-kommissionen i januari 2016 ett förslag till nya regler för typgodkännande av och...