Äng i solnedgång

Trafikanalys har yttrat sig över EU-kommissionens meddelande ”En ren jord åt alla” som utgör kommissionens strategiska långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.

Hela yttrandet

Remissvar
Publicerad:  7 februari 2019

Strategin syftar till att bekräfta EU:s åtaganden att vara ledande för globala klimatåtgärder och lägga fram en vision som kan leda till nettonollutsläpp senast 2050 genom en socialt rättvis omställning som sker på ett kostnadseffektivt sätt. Nettonollutsläpp senast 2050 behövs för att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader över förindustriell nivå.

Enligt kommissionens vision krävs samordnade åtgärder inom ramen för sju strategiska byggstenar för att nå målet:

1.     Maximalt utnyttjande av energieffektivitet, inklusive byggnader med nollutsläpp

2.     Största möjliga användning av förnybar energi och el för en helt fossilfri energiförsörjning i Europa

3.     Ren, säker och uppkopplad rörlighet

4.     En konkurrenskraftig industri i EU och den cirkulära ekonomin som en grund för att möjliggöra minskade växthusgasutsläpp

5.     Utveckling av smart nätinfrastruktur och sammanlänkningar

6.     Att ta tillvara bioekonomins alla fördelar och skapa nödvändiga kolsänkor

7.     Avskiljning och lagring av koldioxid för att komma åt de återstående utsläppen

Transportpolitiska kopplingar

Det finns indirekta transportpolitiska kopplingar till flera av punkterna. Utifrån ett transportpolitiskt perspektiv är det inte minst punkt 3 som är intressant. Kommissionen konstaterar att utfasning av fossila bränslen i transportsystemet måste ske för alla olika typer av transporter. Detta ska åstadkommas genom elektrifiering av stora delar av fordonsflottan, ökad användning av biobränslen, effektiviseringar inom transportsystemet (digitalisering, uppkoppling och automatisering) och beteendeförändringar.

Trafikanalys kan inte finna några transportpolitiska invändningar mot kommissionens förslag och beskrivning av problematiken. Visionen beskriver inte de nödvändiga styrmedlen för att nå visionens målsättningar och tycks också lämna öppet för olika länder att välja olika vägar anpassade till sina specifika förutsättningar för att nå målet.

Trafikanalys delar bedömningen att man behöver arbeta på flera fronter för att fasa ut användningen av fossila bränslen inom transportsystemet. I meddelandet nämns dock inget om potentialen av elflyg och även i den bakomliggande analysen konstateras enbart att elflyg fortfarande är i ett utvecklingsskede. Det faktum att Norge har målsättningen att elektrifiera sitt inrikesflyg senast 2040 indikerar att det kan finnas en nisch för elflyget för kortare flygningar.

Trafikanalys saknar en problematiserade del kring skillnader i hur stad och land påverkas av omställningen av transportsektorn. I städer finns i regel flera alternativa transportmedel och därför finns inget bilberoende på samma sätt som på landsbygden. Styrmedel för omställning till ickefossila fordon skulle därför kunna utgöra ett hot mot landsbygdsbornas rörlighet givet att kostnaden för att köra bil skulle öka snabbt.