EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond

""

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fond som ska stödja utsatta människor att hantera ökade energikostnader.

Enligt förslaget kommer EU:s medlemsländer vara skyldiga att lämna in sociala klimatplaner efter samråd med lokala och regionala myndigheter, ekonomiska och sociala parter samt civilsamhället. Planerna bör innehålla en sammanhängande uppsättning åtgärder för att ta itu med energi- och rörlighetsfattigdom. Fonden föreslås kunna lämna stöd till följande:

  • Finansiering av tillfälliga direkta inkomststödsåtgärder (exempelvis sänkning av energiskatter och avgifter) för att hantera ökade bränslekostnader för vägtransport och uppvärmning.
  • Renovering av byggnader, investeringar i förnybar energi och en övergång från privatbilism till kollektivtrafik, samåkning och användning av aktiva transportsätt som cykling. Åtgärderna kan innefatta skattemässiga incitament, kuponger, subventioner och räntefria lån.

Utskottet kompletterar kommissionens förslag med en definition av rörlighetsfattigdom. Den definierar rörlighetsfattigdom som hushåll med höga transportkostnader eller begränsad tillgång till överkomliga offentliga eller alternativa transportsätt som krävs för att tillgodose väsentliga socioekonomiska krav.

Nästa steg blir att hela Europaparlamentet ska godkänna förslaget och därefter inleds förhandlingar om lagens slutliga utformning med medlemsstaterna i ministerrådet. Det väntas ske i juni.

 

Källa: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29635/social-climate-fund-to-help-those-most-affected-by-energy-and-mobility-poverty