Nya förslag för ökad effektivitet och hållbara resor

Dubbelkopplat tåg


Europeiska kommissionen har antagit flera förslag som syftar till att modernisera EU:s transportsystem och bidra till ökad effektivitet och hållbarhet. Förslagen innehåller delar som påverkar det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), en handlingsplan för långväga och gränsöverskridande järnvägstrafik, en uppdatering av ITS-direktivet och nya riktlinjer för mobilitet i städer.

TEN-T är ett EU-omfattande nät av järnvägar, inre vattenvägar, närsjöfartsleder och landvägar. Förslagen på detta område inrymmer bland annat:

  • Krav på att de viktigaste TEN-T för persontrafik tillåter en hastighet på minst 160 km/h senast 2040.
  • Nio europeiska transportkorridorer skapas som integrerar järnvägar, landvägar och vattenvägar.
  • År 2040 införs som en ny mellanliggande tidsgräns för att påskynda slutförande av stora delar av nätet före 2050 som gäller för det övergripande nätet.
  • Krav på att alla 424 större städer utmed TEN-T utarbetar planer på hållbar mobilitet i städer.

Handlingsplanen för långväga och gränsöverskridande järnvägstrafik innehåller ytterligare åtgärder som ska bidra till att EU når målet om att fördubbla höghastighetstrafiken på järnväg. Kommissionen konstaterar att under perioden 2001 till 2018 var det enbart sju procent av sträckorna med järnvägsresor som omfattade gränsöverskridande resor. Handlingsplanen innehåller bland annat följande åtgärder:

  • Främja användarvänliga multimodala biljettsystem.
  • Underlätta för resenärer att hitta de bästa biljetterna till attraktiva priser.
  • Ge bättre stöd till resenärer som drabbas av förseningar eller andra störningar.
  • Undersök möjligheten för ett EU-omfattande undantag för moms på tågbiljetter.
  • Ta bort överflödiga nationella tekniska och operativa bestämmelser.

Uppdateringen av ITS-direktivet syftar bland annat till att stimulera ett snabbare införande av nya intelligenta tjänster genom vissa viktiga väg-, rese- och trafikdata, som exempelvis hastighetsbegränsningar, trafikplaner eller vägarbeten, görs tillgängliga i digital form längs TEN-T-nätet och i slutändan omfattar hela vägnätet.

Talespersoner för olika delar av miljörörelsen har uttalat sig positivt om förslagens fokus på järnväg. Den europeiska konsumentrörelsen , BEUC, ansåg att flera av förslagen utgjorde ett första steg mot enklare biljettförsäljning och stärkta passagerarrättigheter vilket är nödvändigt om järnvägen ska bli ett praktiskt och bekvämt alternativ. En företrädare för den gröna gruppen i Europaparlamentet konstaterar att ambitionen med överflyttning till järnväg funnits länge utan att särskilt mycket förändrats i praktiken.

Trafikanalys synpunkter på förslagen framgår av följande remissvar.

Källa: EU-kommissionen (pressinformation), EU-kommissionen, Euractiv.com