Flaggor utanför EU-parlamentet


Coronapandemin har haft en betydande påverkan på ekonomin i EU, men har också bemötts av omfattande politiska och ekonomiska åtgärdspaket. En studie framtagen på uppdrag av Europaparlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi belyser hur pandemin drabbade ekonomin som helhet och enskilda branscher. Studien visar att pandemin har påskyndat elektrifieringen inom transportsektorn och digitaliseringen av ekonomin som helhet.

Påverkan av covid-19 på försäljningen av elfordon har varit mindre i jämförelse med fordonssektorn i stort. Under coronapandemin har därför marknadsandelen för elfordon vuxit. Det förklaras av att det skett en förskjutning från kollektiv till privat mobilitet under pandemin i kombination med att medlemsstaterna vidtagit åtgärder för att främja elektrifiering för att minska transportsektorns klimatavtryck.

Gällande flyget konstateras att det är en mycket hårt drabbad sektor i EU där antalet passagerare föll som mest med hela 93 procent i mitten av april förra året i jämförelse med 2019 års nivåer. Under 2021 väntas flygtrafiken återhämta sig till drygt 50 procent av 2019 års nivåer. En återgång till förpandemiska nivåer väntas först under 2024.

De flesta värdekedjor återhämtade sig relativt snabbt från den första vågen av pandemin och har påverkats mindre av den andra vågen tack vare att företagen genomfört nödvändiga anpassningar. Pandemin har däremot tydliggjort den europeiska industrins beroende av leveranser av exempelvis halvledare från Asien. Att diversifiera leverantörsleden väntas bli den främsta strategin för att minska sårbarheten, inte hemtagning av produktion.

Källa: EU-parlamentet