Färre än hälften av EU-resenärerna känner till sina rättigheter

Tågkupe Foto Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Europeiska Kommissionen har presenterat resultaten av en Eurobarometerundersökning om passagerarrättigheter i EU. Undersökningen visar att mindre än hälften (43%) av de européer som har rest med flyg, tåg, buss eller båt under det senaste året är medvetna om att EU har beslutat om rättigheter för passagerare.

Transportkommissionären Adina Vălean konstaterar att Europeiska unionen är det enda område i världen där invånarna har skydd av fullständiga passagerarrättigheter. Men de här rättigheterna måste bli mer allmänt kända och lättare att förstå och följa. Reglerna bör också ge större rättssäkerhet för både passagerare och näringsliv. Därför har EU-kommissionen föreslagit en modernisering av flyg- och tågpassagerares rättigheter.

Passagerarrättigheterna är visserligen fastställda på EU-nivån, men det är transportföretagen som sköter om tillämpningen och nationella myndigheter som övervakar att reglerna följs. Skillnader i tillämpning mellan olika länder kan göra det svårt för passagerarna att få en tydlig bild av vad de ska göra och vem de ska vända sig till, särskilt som passagerare ofta reser mellan olika EU-länder.

Andelen resenärer som anser att transportföretagen har informerat dem väl om deras rättigheter inför resan varierar efter transportsätt: 40 procent för flygpassagerare, 29 procent för båtpassagerare, 26 procent för tågpassagerare och 26 procent för busspassagerare.

53 procent av de som har upplevt störningar under flygresor under de senaste tolv månaderna uppger att flygbolaget erbjudit någon form av hjälp (t.ex. mat och dryck, ombokning, ekonomisk ersättning eller inkvartering), oavsett om de klagade eller inte. Endast 43 procent av de svarande som rest med tåg och 38 procent som rest med buss eller båt uppger att transportföretagen har erbjudit hjälp vid störningar.

Resultaten av undersökningen kommer att bidra till två pågående lagstiftningsförfaranden. Dels om rättigheter för tåg- och flygpassagerare och dels om utvärderingar av rättigheterna för busspassagerare, båtpassagerare respektive flygpassagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Källa: Europeiska kommissionen 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...