Lastning av container på fartyg

Rederinäringen måste snart betala för sin miljöpåverkan i EU, eftersom både Europeiska kommissionen och parlamentet går vidare med planer på att inkludera fartyg i EU:s handelssystem för utsläppsrätter (ETS). Men vägen dit kan bli stormig.

Den internationella sjöfarten står för omkring tre procent av världens samlade utsläpp av växthusgaser. Dess andel förväntas öka med ökad världshandel. Det är bakgrunden till förslaget att föra in den maritima sektorn in i ETS, vilket är ett av de mer konkreta förslagen i Europeiska kommissionens Gröna giv.

De flesta trafikslag, med luftfart som viktigt undantag, ingår inte i EU:s handel med utsläppsrätter. Enligt uppgifter från EU-tjänstemän arbetar Kommissionen med ett förslag om att utvidga ETS att även inkludera sjöfart som förväntas presenteras i mitten av 2021.

Den tyska gröna ledamoten Jutta Paulus anser att införandet går alldeles för långsamt. Han har i uppdrag att leda parlamentets förhandlingar om en uppdatering av EU: s regler för att mäta utsläpp från sjöfarten och använder möjligheten att försöka påskynda ETS-processen. Han ser ingen poäng i att mäta utsläppen om man inte sätter in åtgärder för att minska dem samtidigt.

Förslag till begränsning möter motstånd

Olika förslag att begränsa sjöfartens utsläpp har dock stött på motstånd från stora flaggstater som Panama, Liberia och Malta. Nederländerna som huserar EU:s största hamn insisterar på att en utvidgning av ETS till sjöfart ska föregås av en grundlig konsekvensbedömning och full samordning med IMO. Ytterligare konsekvensbedömningar skulle förskjuta tidtabellen för införande ytterligare.

Källa: Euractiv.com