Räls Foto: Mostphotos

 

Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och har inget att invända mot förslaget som ger infrastrukturförvaltaren möjlighet att sänka, senarelägga eller avstå från att ta ut banavgifter.   

Vi delar konsekvensanalysens slutsats att järnvägsföretag som är verksamma i Sverige ska få möjlighet till nedsatta banavgifter i likhet med flera länder inom EU. För att undvika skeva konkurrensförhållanden mellan olika länder kan banavgifterna tillfälligt behöva sänkas även i Sverige.

Det är även angeläget att undvika skeva konkurrensförhållanden mellan olika trafikslag i Sverige. När den föreslagna lagändringen tillämpas med sänkta banavgifter finns det en risk för att bantrafiken får konkurrensfördelar i förhållande till andra trafikslag som också drabbats av pandemin.

Vi efterlyser därför ett trafikslagsövergripande perspektiv vid tillämpningen av lagstiftningen där även stöd till andra trafikslag som drabbats av pandemin beaktas. Det kan inte uteslutas att ett sådant perspektiv kommer att peka på behov av åtgärder inom andra trafikslag.