Händer på lastbilsratt

Europaparlamentet har beställt en studie som ska identifiera trender, utmaningar och möjligheter på transportarbetsmarknaden i EU. Hård konkurrens i kombination med svårigheter att attrahera arbetskraft på grund av arbetsvillkoren är några av de största utmaningarna.

Studien visar att transportmarknaden har vuxit under senare tid, inte minst till följd av nya former av mobilitet. Den höga genomsnittsåldern på arbetskraften och ökande efterfrågan på arbetskraft i kombination med transportsektorns bristande attraktionskraft på yngre människor har medfört att transportföretag drabbats av brist på arbetskraft.

Digitalisering, automatisering och klimatanpassning kommer också förändra vilken kompetens som efterfrågas av branschen i framtiden. De nya kompetenserna som efterfrågas kan också komma att förändra bilden av transportsektorn och rätt hanterat skapa en mer positiv bild av transportsektorn som arbetsgivare.

De starka nuvarande trenderna inom urban mobilitet och dess sammanlänkade mobilitetstjänster medför många nya affärs- och sysselsättningsmöjligheter. Studien pekar på behovet av ett starkt och proaktivt regelverk som kan utveckla sektorn till att bli ryggraden i ett smart, hållbart och rättvist transportsystem.

Källor: