""

En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera tillräckligt många elektriska fordon för att uppnå parisavtalets miljömål.

Mer än hälften av alla nya fordon i världen som kommer från produktionslinjerna 2029 måste vara elektriska för att fordonsbranschen ska uppfylla målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer enligt en rapport från InfluenceMap. Av de undersökta biltillverkarna är det enbart två som kommer att nå målet.

Rapportens resultat pekar på att utformningen av transportpolitiken i olika länder och regioner påverkar takten i övergången bort från förbränningsmotorer som står för cirka 16 procent av de globala energirelaterade CO2-utsläppen, enligt FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC). I Europeiska unionen, som har som mål att minska utsläppen av växthusgaser till 55 procent under 1990 års nivåer senast 2030, beräknas hälften av en biltillverkares fordon vara elektrisk år 2029. I USA, där normerna för bränsleutsläpp är mindre stränga, är den siffran enbart 4 procent.

 

Källa: https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/most-automakers-fall-short-on-climate-goals-report/


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...