""


Europeiska kommissionen har godkänt Sveriges återhämtnings- och resiliensplan, vilket är ett viktigt steg för att EU ska kunna utbetala 3,3 miljarder Euro i stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens. I kommissionens utvärdering av den svenska planen beaktades särskilt om investeringarna och reformerna i Sveriges plan stödjer den gröna och den digitala omställningen och om de stärker landets tillväxtpotential och den sociala och ekonomiska resiliensen.

Bakgrunden till bidraget från faciliteten för återhämtning och resiliens, den centrala delen av NextGenerationEU, är att EU:s länder ska gå stärkta ur covid 19-pandemin. Stödet till Sverige omfattar investeringar och reformåtgärder som uppgår till 3,3 miljarder Euro och ska genomföras fram till 2026.

Drygt 44 procent av det ekonomiska stödet planeras att användas för åtgärder för att skynda på Sveriges gröna omställning. Här finns flera åtgärder som berör transportområdet. Det handlar bland annat om att stimulera en utfasning av fossila bränslen och stöd till förbättring av järnvägskapaciteten.

Drygt 20 procent av stödet ska användas till stöd för Sveriges digitala omställning. Här saknas förslag med uttalad koppling till transportområdet. Däremot finns ett stöd till fortsatt utbyggnad av bredbandsnät i glesbygd, vilket kan ge förutsättningar till minskat resande genom distansarbete och digitala möten.

Övriga satsningar handlar om att stärka Sveriges ekonomiska och sociala resiliens och saknar uppenbara kopplingar till transportområdet.  

Källa: EU-kommissionen