""

 

Sista oktober gick tidsfristen ut för medlemsstaterna att införliva den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och därmed bevilja Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA) de befogenheter som behövs för att bli Europas enda certifieringsorgan för järnvägsfordon och tågoperatörer.

Det fjärde järnvägspaketet är en uppsättning lagtexter som syftar till att fullborda den inre marknaden för järnvägstjänster (Single European Railway Area). Tanken är att paketet ska innebära slutet för olika tekniska, operativa och juridiska krav på medlemsstatsnivå som hämmar effektiviteten i internationella järnvägstransporter. Paketet består av en teknisk pelare och en marknadspelare.

I sin nya roll får ERA ansvar för fordonstillstånd, säkerhetscertifiering och europeiskt järnvägstrafikstyrningssystem (ERTMS) i alla medlemsstater. Kommissionen anser att detta är en viktig förändring för det europeiska järnvägssystemet. Tidigare var tågoperatörer eller tillverkare som planerade att vara verksam i mer än en medlemsstat tvungna att ansöka om fordonstillstånd och säkerhetsintyg separat i varje berörd medlemsstat. Från och med den 31 oktober ska det vara tillräckligt att lämna in en ansökan genom ERA: s One-Stop Shop IT-verktyg (OSS).

Källa: European Commission