""


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga nya initiativ som kommissionen planerar att genomföra det kommande året.

Bland satsningarna som Von der Leyen nämnde i sitt tal fanns bland annat att:

 • Få fram mer finansiering för klimatarbetet tillsammans med våra globala partner.
 • Fortsätta vaccinationsarbetet i EU, påskynda vaccinationerna i resten av världen och stärka pandemiberedskapen.
 • Leda den digitala omställningen, som kommer att skapa nya jobb och stärka konkurrenskraften samtidigt som teknisk spetskompetens och försörjningstrygghet säkerställs.
 • Verka för rättvisare arbetsförhållanden och bättre hälso- och sjukvård, och skapa fler möjligheter för unga i EU att dra nytta av den sociala marknadsekonomin i EU
 • Trappa upp vårt säkerhets- och försvarssamarbete och fördjupa partnerskapet med våra närmast allierade
 • Försvara EU:s värden och friheter och skydda rättsstatsprincipen.

Samma dag som Kommissionens ordförande höll sitt tal lämnades en avsiktsförklaring där hon räknar upp de åtgärder som kommissionen avser att vidta under det kommande året i form av lagstiftning och andra initiativ. Det finns ett antal initiativ med koppling till transport- och klimatpolitiken:

 • Lagstiftningsförslag om certifiering av koldioxidupptag.
 • Lagstiftningsförslag om en EU-ram för harmoniserad mätning av utsläpp från transporter och logistik.
 • Lagstiftningsförslag om multimodala digitala mobilitetstjänster.
 • Global Gateway-initiativet om konnektivitet.
 • Lagstiftningsförslag om skyldighet för transportörer att lämna förhandsinformation om passagerare.

Källa: EU-kommissionen 


Yttrande över betänkandet Rätt för klimatet

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över klimaträttsutredningen slutbetänkande Rätt för klimatet SOU 2022:21. Trafikanalys...

Avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för...

Bättre koll på infrastrukturen och dess kostnader

I augusti beslutade dåvarande regering att ge Trafikanalys det viktiga uppdraget att granska och följa upp Trafikverkets arbete...