""

 

EU önskar att bli mer självförsörjande när det gäller vissa kritiska råvaror enligt en ny strategi från Europeiska kommissionen. När EU satsar på bland annat elektrifiering blir det uppenbart att unionen saknar vissa råvaror.

EU vill satsa stort på förnybar energi, elfordon och cirkulär ekonomi, minskad efterfrågan på fossila bränslen och ohållbar tillverkning. Men EU saknar för närvarande vissa viktiga byggstenar för att förverkliga den gröna given.

EU: s leverantörer av många viktiga råvaror är för närvarande starkt koncentrerad. Exempelvis står Kina för hela 98 procent av EU:s behov av sällsynta jordartsmetaller, Turkiet för 98 procent av unionens användning av borater och Sydafrika för 71 procent av platinan.

I slutet av september kommer Europeiska råvarualliansen lanseras med en inriktning på material som främst behövs inom sektorerna för förnybar energi, försvar och rymd, innan de eventuellt expanderar för att täcka andra behov över tid.

Kommissionens handlingsplan syftar till att identifiera resurser som kan utvinnas senast år 2025, med en prioritet åt kolgruveregioner för att skapa sysselsättning när produktion av fossila bränslen minskas.

Källa: Euractiv.com 


Många frågor vid årets början

Nu när vi fortfarande bara är i början av år 2023 är det förstås många frågor kring utvecklingen på transportområdet som ännu ä...

Trafikverkets arbete med kostnadskontroll – plan för granskning och uppföljning

I augusti 2022 fick Trafikanalys regeringens uppdrag att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med...

Sverige hoppas avsluta förhandlingar om Fit for 55-paketet

Den 1 januari tog Sverige över ordförandeskapet i rådet. Ordförandeskapet kommer att arbeta utifrån fyra prioriteringar. Svensk...