Migration, invandring och framtida transportpolitik

Öresundsbron

Hur klarade det svenska transportsystemet de hastigt ökade migrationsströmmarna hösten 2015 och hur måste transportpolitiken anpassas för att möta de nya svenskarnas behov?

Under hösten 2015 nådde stora flyktingströmmar Europa och Sverige. Det innebar utmaningar för det euro­peiska transportsystemet, såväl som för samhället i övrigt.

Trots ett rekordstort antal asylsökande till Sverige under 2015 har transportsystemet fungerat väl. Det gäller regional kollektivtrafik, nationell linjetrafik såväl som internationell trafik. Införandet av inre gränskontroll orsakade dock förseningar i både buss- och tågtrafik. De fåtal problem som uppkommit har främst varit kopplat till situationer där personer har rest utan färdbevis. Andra sam­hälls­sektorer som boende och skola förefaller ha varit mer pressade av situationen än transport­sektorn.

Denna rapport har ett dubbelt syfte. Den ena delen belyser huruvida det svenska transportsystemet och dess aktörer kort­siktigt klarade att hantera hastigt ökade migrations­strömmar utan omfattande störningar. Den andra delen handlar om huruvida tran­sport­politiken behöver anpassas för att möta andra krav eller behov från nya svenskar.


Användbarhet i kollektivtrafik


Ett av de transportpolitiska målen är en kollektivtrafik användbar för alla. För att förbättra måluppföljningen på området har...

Kartläggning av hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning


Trafikanalys har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet inom kollektivtrafiksyst...

Resvanor och funktionsnedsättningar - statistik ur resvaneundersökningen


Trafikanalys har regeringens uppdrag att kartlägga hinder i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning.