Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter

""


Europeiska kommissionens åtgärdspaket innehåller EU:s klimattaxonomi som ska tydliggöra vilka ekonomiska verksamheter bidrar mest till EU:s miljömål. Där finns också ett förslag som syftar till att göra företags hållbarhetsredovisning mer enhetlig. Därtill sex delegerade akter om att inkludera hållbarhetshänsyn i exempelvis kapitalförvaltares och försäkringsbolags rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Bakgrunden till förslagen står att finna i EU:s gröna giv som syftar till att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa, göra Europa klimatneutralt fram till 2050 samt skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och biologiska mångfald. Syftet med åtgärdspaketet är enligt kommissionen att få till stånd en grön omställning inom finanssektorn och förhindra ”grönmålning”. Åtgärdspaketet omfattar följande delar:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål.
  • Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning.
  • Sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag – t.ex. rådgivare, kapitalförvaltare och försäkringsbolag – att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Delar av miljörörelsen rasar över hur skogsbruk och bioenergi hanteras i taxonomin. De menar att taxonomins skogsbrukskriterier är för svaga eftersom de klassificerar industriell avverkning och förbränning av träd och grödor för produktion av energi som hållbara investeringar.

Källa: EU-kommissionen och Euractiv.com

 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...