Kommissionen vidtar flera åtgärder för att styra investeringar mot hållbara verksamheter

""


Europeiska kommissionens åtgärdspaket innehåller EU:s klimattaxonomi som ska tydliggöra vilka ekonomiska verksamheter bidrar mest till EU:s miljömål. Där finns också ett förslag som syftar till att göra företags hållbarhetsredovisning mer enhetlig. Därtill sex delegerade akter om att inkludera hållbarhetshänsyn i exempelvis kapitalförvaltares och försäkringsbolags rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Bakgrunden till förslagen står att finna i EU:s gröna giv som syftar till att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa, göra Europa klimatneutralt fram till 2050 samt skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och biologiska mångfald. Syftet med åtgärdspaketet är enligt kommissionen att få till stånd en grön omställning inom finanssektorn och förhindra ”grönmålning”. Åtgärdspaketet omfattar följande delar:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål.
  • Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning.
  • Sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag – t.ex. rådgivare, kapitalförvaltare och försäkringsbolag – att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Delar av miljörörelsen rasar över hur skogsbruk och bioenergi hanteras i taxonomin. De menar att taxonomins skogsbrukskriterier är för svaga eftersom de klassificerar industriell avverkning och förbränning av träd och grödor för produktion av energi som hållbara investeringar.

Källa: EU-kommissionen och Euractiv.com