""


Europeiska kommissionens åtgärdspaket innehåller EU:s klimattaxonomi som ska tydliggöra vilka ekonomiska verksamheter bidrar mest till EU:s miljömål. Där finns också ett förslag som syftar till att göra företags hållbarhetsredovisning mer enhetlig. Därtill sex delegerade akter om att inkludera hållbarhetshänsyn i exempelvis kapitalförvaltares och försäkringsbolags rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Bakgrunden till förslagen står att finna i EU:s gröna giv som syftar till att förbättra medborgarnas välbefinnande och hälsa, göra Europa klimatneutralt fram till 2050 samt skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och biologiska mångfald. Syftet med åtgärdspaketet är enligt kommissionen att få till stånd en grön omställning inom finanssektorn och förhindra ”grönmålning”. Åtgärdspaketet omfattar följande delar:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som ska främja hållbara investeringar genom att göra det tydligare vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål.
  • Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning.
  • Sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag – t.ex. rådgivare, kapitalförvaltare och försäkringsbolag – att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Delar av miljörörelsen rasar över hur skogsbruk och bioenergi hanteras i taxonomin. De menar att taxonomins skogsbrukskriterier är för svaga eftersom de klassificerar industriell avverkning och förbränning av träd och grödor för produktion av energi som hållbara investeringar.

Källa: EU-kommissionen och Euractiv.com

 


Fördel vägtransporter

Forskning, innovation och kompetensförsörjning är trafikslagsspecifika frågor i transportsektorn. Vägtransporter dominerar...

Ett uppdrag för bättre klimat

I mars 2021 beslutade regeringen att Trafikanalys skulle få i uppdrag att leda arbetet med att ta fram analyser och underlag so...

Transportsektorn kan nå klimatmål men fler styrmedel krävs

Målet att minska utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter till 2030 kan nås - men det är angeläget att beslutade...