Fronter på flera lastbilar

Även om ett släp i sig inte förorsakar utsläpp av koldioxid kan dess utformning påverka hur mycket energi som går åt för att dra det. Kommissionen föreslår därför sänkta avgifter för släpfordon som genererar låga koldioxidutsläpp.

Kommissionen pekar på att släpfordon har betydande potential att minska koldioxidutsläppen från kombinationer av tunga godsfordon, och att åtgärder som minskar driftskostnaderna för mer energieffektiva släpfordon kan ge incitament till en snabbare utveckling. I förslaget fastställs regler för att inkludera släpfordonens effekt på koldioxidutsläpp från kombinationer av tunga godsfordon i system med differentierade vägavgifter och vägtullar baserade på fordonens koldioxidutsläpp.

Källa: Road transport emissions: Road charging advantages for efficient trailers (europa.eu)