Foto: Paul Wallén/Mostphotos

Europeiska kommissionen anser att Sverige inte effektivt utför de kontrolluppgifter och administrativa uppgifter som krävs enligt EU:s reglering om sjöfartsskydd.

EU:s reglering av sjöfartsskydd föreskriver säkerhetskrav för fartyg, hamnar och hamnanläggningar samt förfaranden för inspektioner på området för sjöfartsskydd. Dessa åtgärder är viktiga för att bättre skydda hamnar mot avsiktliga olagliga handlingar och för att göra EU:s kritiska infrastruktur mer resilient. Om medlemsstaterna inte utför de administrativa uppgifter och kontrolluppgifter som krävs kan det äventyra EU:s sjöfartsskydd.

Det motiverade yttrandet är en uppföljning av den formella underrättelse som kommissionen skickade i februari 2023. Sverige har nu två månader på sig att svara och vidta nödvändiga åtgärder. I annat fall kan kommissionen väcka talan mot Sverige vid EU-domstolen.

Källa: Överträdelser i april: de viktigaste besluten (europa.eu)