""

Växthusgasutsläppen från verksamheter som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ökade med drygt 7 procent jämfört med 2020 års nivåer. Jämfört med nivåerna före pandemi är dock utsläppen fortfarande på nedgång.

Växthusgasutsläppen inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) ökade med 7,3 procent 2021 jämfört med 2020 års nivåer. Om ökningen delas upp på olika segment framkommer att kraftsektorn ökade med 8,3 procent, flyget med 8,7 procent och 5,2 procent från de viktigaste industrisektorerna.

Utsläppen från flyget uppgick till 26,87 miljoner ton CO2 2021. Detta var 8,7 procent högre än de utsläpp som rapporterades 2020, men ändå 61 procent lägre än de pre-pandemiska utsläppen 2019. Det är också viktigt att notera att från och med 2021, omfattar ETS för luftfart inte längre flygningar som anländer från Storbritannien, medan dessa flygningar fortfarande rapporterades 2020. Med hänsyn taget till denna förändring ökade utsläppen från luftfart som omfattas av det nuvarande EU ETS med ca 30 procent jämfört med 2020 och minskade med 50 procent jämfört med 2019.

 

Källa: https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/emissions-trading-greenhouse-gas-emissions-73-2021-compared-2020-2022-04-25_en