Kommissionen presenterar sin strategi för hållbar och smart mobilitet till ett överkomligt pris

Äng i solnedgång

 

Europeiska kommissionen har presenterat en strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82 initiativ för genomförande under den kommande fyraårsperioden. Utsläppen av klimatgaser ska minskas med 55 procent senast år 2030 och klimatneutralitet uppnås senast 2050.

Strategin ska lägga grunden för hur transportsystemet inom EU kan genomgå en grön och digital omvandling och bli mer motståndskraftigt mot framtida kriser. Strategin innehåller bland annat följande tidsatta milstolpar:

Senast 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar.
 • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa.
 • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala.
 • Automatiserad mobilitet utbyggd i stor skala.
 • Utsläppsfria havsgående fartyg är klara för marknadsintroduktion.

Senast 2035:

 • Utsläppsfria stora flygplan är klara för marknadsintroduktion.

Senast 2050:

 • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria.
 • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg.
 • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta höghastighetsförbindelser.
 • Samtliga externa kostnader för transporter inom EU ska betalas av användarna.
 • Antalet döda i trafiken ska vara nära noll.

Målsättningarna i strategin ska förverkligas genom totalt 82 olika initiativ inom 10 centrala områden, så kallade flaggskepp.

Källa: Europeiska kommissionen


Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...

Utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa


En ny utlysning inom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting European Facility, CEF) som omfattar 7 miljarder Euro rikta...

Yttrande över förslag till ändring av EU ETS direktiv 2003/87/EG inklusive flyg, beslut (EU) 2015/1814 angående marknadsstabilitetsreserven och förordning (EU) 2015/757 angående MRV


Materialet som remissen omfattar är omfångsrikt och inte helt lättöverskådligt. Trafikanalys lyfter i remissvaret därför fram e...