Kommissionen presenterar sin strategi för hållbar och smart mobilitet till ett överkomligt pris

Äng i solnedgång

 

Europeiska kommissionen har presenterat en strategi för hållbar och smart mobilitet tillsammans med en handlingsplan med 82 initiativ för genomförande under den kommande fyraårsperioden. Utsläppen av klimatgaser ska minskas med 55 procent senast år 2030 och klimatneutralitet uppnås senast 2050.

Strategin ska lägga grunden för hur transportsystemet inom EU kan genomgå en grön och digital omvandling och bli mer motståndskraftigt mot framtida kriser. Strategin innehåller bland annat följande tidsatta milstolpar:

Senast 2030:

 • Minst 30 miljoner utsläppsfria bilar i trafik på Europas vägar.
 • Fördubblad trafik på höghastighetsjärnvägar i alla delar av Europa.
 • Tidtabellsbundna kollektiva resor under 500 km bör vara koldioxidneutrala.
 • Automatiserad mobilitet utbyggd i stor skala.
 • Utsläppsfria havsgående fartyg är klara för marknadsintroduktion.

Senast 2035:

 • Utsläppsfria stora flygplan är klara för marknadsintroduktion.

Senast 2050:

 • Nästan alla personbilar, lätta lastbilar, bussar och nya tunga fordon är utsläppsfria.
 • Dubbelt så stor godstrafik på järnväg.
 • Ett fullt fungerande multimodalt transeuropeiskt transportnät (TEN-T) för hållbara och smarta höghastighetsförbindelser.
 • Samtliga externa kostnader för transporter inom EU ska betalas av användarna.
 • Antalet döda i trafiken ska vara nära noll.

Målsättningarna i strategin ska förverkligas genom totalt 82 olika initiativ inom 10 centrala områden, så kallade flaggskepp.

Källa: Europeiska kommissionen


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...