Flygplansvinge


Covid-19-pandemin har haft en kraftig påverkan på koldioxidutsläppen i Europa. År 2020 minskade utsläppen från stationära anläggningar och flyget som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) med drygt 11 procent. När ländernas ekonomier återhämtar sig efter pandemin och utsläppen förväntas öka kommer ytterligare åtgärder behövas för att uppnå klimatneutralitet 2050.

Minskningen av utsläpp av koldioxid inom EU ETS under 2020 uppgick till 11,4 procent. Minskningen förklaras till stor del av minskad efterfrågan på energi och lägre industriell aktivitet till följd av covid-19, vilket förstärkte den befintliga trenden med minskade koldioxidutsläpp. Utsläppen från flyget inom EU ETS minskade med hela 63 procent som en följd av minskat flygande i pandemins spår.

Europeiska miljöbyrån* konstaterar dock att det finns en överhängande risk för att utsläppen av koldioxid kommer att öka snabbt när vi lägger pandemin bakom oss och att det därför finns anledning att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå klimatneutralitet år 2050. Miljöbyrån pekar på att en skärpning av EU ETS i linje med kommissionens förslag kan vara ett viktigt verktyg för att uppnå målet.

Källa: European Environment Agency 

* Europeiska miljöbyrån har till uppgift att hjälpa EU och dess medlemsländer att fatta välgrundade beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsynen i den ekonomiska politiken och utvecklas mot hållbarhet.


Ny studie om omlastningsmöjligheter för intermodala transporter


Europeiska kommissionen har publicerat en studie som analyserar olika omlastningsmöjligheter för att åstadkomma konkurrenskraft...

EU-utskott stödjer förslag om social klimatfond


Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stödjer Europeiska kommissionens förslag att skapa en fo...

Studie visar att enbart ett fåtal biltillverkare når klimatmålen


En studie från tankesmedjan InfluenceMap pekar på att endast två av världens tolv stora biltillverkare planerar att producera...