""

Överflyttning av människor och gods till järnväg utgör en viktig del av EU:s klimatarbete. Trots ansträngningar under många år att harmonisera regler och tekniska standarder kvarstår många hinder för den gränsöverskridande tågtrafiken.

En ny rapport från Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA)visar att marknadsandelen för järnvägen är betydligt lägre för den gränsöverskridande trafiken i jämförelse med inrikes järnvägstrafik. Problematiken har historiska rötter och hänger ihop med att järnvägen byggdes ut av nationalstaterna och ännu hanteras som ett nationellt projekt av viktiga aktörer.

ERA efterlyser ny reglering som begränsar möjligheten till nationell särlagstiftning i högre utsträckning än nuvarande reglering. Icke-harmoniserade regler leder till tidsförluster vid gränsövergångar till ingen nytta.

Det finns också en särskild problematik kopplad till gränsöverskridande persontransporter på järnväg som innebär att antalet tåg som passerar gränser är mycket begränsat.

Källa: The future of cross-border rail – EURACTIV.com

Borders weak spot of rail transport, new report warns – EURACTIV.com


EU:s nya tågpassagerarförordning

Trafikanalys har ombetts att yttra sig över ovannämnda remiss. I remissen föreslås hur svensk lag kan anpassas i enlighet med...

Förslag till Transportstyrelsens föreskrift om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Transportstyrelsen har gett Trafikanalys möjlighet att yttra sig över förslaget för ny föreskrift om olycks- och säkerhetsrappo...