""


Trafikanalys har valt att analysera innehållet i promemorian Översyn av lagstiftningen om flyttning m.m. (Ds2020:20) utifrån de transportpolitiska målen och utifrån att vi är statistikansvarig myndighet för transportområdet.

Promemorian tydliggör att förekomsten av så kallade fordonsmålvakter alltjämt är ett problem. Mest uppenbart är kanske att deras samlade skulder uppgår till ansenliga belopp. Utifrån transportpolitikens perspektiv är det främsta problemet kopplat till hänsynsmålet om trafiksäkerhet och miljö eftersom målvaktsfordonen ofta är av äldre modell, oförsäkrade och obesiktigade. Ungefär 95 procent av dessa fordon uppskattas vara avställda.

Fordonen kan även försämra tillgängligheten när de står parkerade på olämpliga platser eller försvåra för andra att hitta parkeringsplatser när målvaktsfordon blockerar tidsbegränsade parkeringsplatser. Det finns således tydliga transportpolitiska motiv till att förespråka en skärpning av lagstiftningen och ge Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna utökade möjligheter att flytta på fordon som föreslås i promemorian.

Regeringen önskar att remissinstanserna ska yttra sig över vilket av följande två förslag som föredras:

  1. Vägra registrera ägarbyte vid stora fordonsrelaterade skulder. Det innebär att Transportstyrelsen inte ska registrera ett ägarbyte om den nya ägaren har fordonsrelaterade skulder som sammanlagt uppgår till mer än 50 000 kr.
  2. Ägarbundet användningsförbud. Användningsförbudet inträder när den totala fordonsrelaterade skulden uppgår till mer än 50 000 kr. Ett fordon som belagts med ett ägarbundet användningsförbud får endast användas om den registrerade fordonsägaren betalar sina skulder inom föreskriven tid.

Utredaren påtalar att en risk med förslag 1 är att en säljare tvingas stå kvar som ägare i vägtrafikregistret för att en anmälan om ägarbyte vägras, vilket riskerar att göra säljaren till en ofrivillig fordonsmålvakt. Det skulle också innebära en ny osäkerhet för säljaren och riskera att försämra fordonsmarknadens funktion. Ett behov av informationssökning om (potentiella) köpare skulle tillkomma. Dessutom påpekas av utredaren att missvisande uppgifter i vägtrafikregistret strider mot ett av de grundläggande ändamålen med registret.

Som statistikansvarig myndighet anser Trafikanalys att det är av största vikt att uppgifterna i vägtrafikregistret är korrekta då myndigheten bygger sin fordonsstatistik på registret. Med förslag två kan de felaktiga ägandeuppgifterna i vägtrafikregistret undvikas. Utifrån Trafikanalys roll som statistikansvarig föredras därför förslag två.