Kommissionen publicerar verktygslåda för ökad cybersäkerhet inom transportområdet

""


Kommissionen har identifierat att cybersäkerhet är en allt viktigare fråga för transportsektorn. Därför publiceras en verktygslåda med tips och rekommenderade metoder för att öka motståndskraften mot cyberattacker.

När ett av åtta europeiska företag har drabbats av cyberattacker under 2019 blir cybersäkerhet ett växande problem för företag. Ändå är många anställda fortfarande otillräckligt medvetna om riskerna, och deras handlingar - till exempel att öppna en icke-verifierad e-postbilaga - kan ibland oavsiktligt öppna dörren för angripare.

Mot denna bakgrund syftar Kommissionens ”verktyg för cybersäkerhet inom transportområdet” att bidra till ökad cybermedvetenhet och cyberhygien, med ett särskilt fokus på transportsektorn. Det adresserar transportorganisationer, oavsett storlek och verksamhetsområde.

Konkret innehåller verktygslådan grundläggande information om fyra hot som kan påverka transportorganisationer: spridning av skadlig programvara, förnekande av tjänst, obehörig åtkomst och stöld och manipulation av programvara. För vart och ett av dessa hot listar verktygslådan bra förmildrande metoder som är relevanta för all transportpersonal, oavsett yrke.

Källa: EU-kommissionen 

 


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...