Händer på lastbilsratt

Europeiska unionsrådet har enats kring en ståndpunkt kring förändringar av reglerna inom vägtransportsektorn gällande bland annat förarnas arbetsvillkor, utstationering av förare vid internationell transport och cabotage. Förändringarna syftar till att säkerställa en balans mellan adekvata arbetsvillkor för förare och frihet att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster för operatörer. Förslagen ingår i det första mobilitetspaketet som lades fram av kommissionen i juni 2017.

Nya färdskrivare ska med automatik registrera när ett fordon passerar en landsgräns var fordonet lastas och lossas. Alla fordon som utför en internationell transport ska vara försedda med en sådan färdskrivare i slutet av 2024.

När det gäller cabotage (transportföretagens verksamhet som bedrivs på en nationell marknad utanför sitt eget land) behåller rådet den nuvarande regeln som tillåter högst 3 cabotagetransporter inom sju dagar. För att förhindra systematiskt cabotage kommer en ”avkylningsperiod” på fem dagar införas innan ytterligare cabotagetransporter kan utföras i samma land med samma fordon.

Nya regler för utstationering

Nya utstationeringsregler tydliggör att yrkesförare omfattas av principen av samma lön för samma arbete inom ett land. Bilaterala transporter och transittransporter är undantagna från dessa utstationeringsregler. På vägen till och ifrån destinationslandet är en ytterligare lastning/lossning tillåten i båda riktningarna utan att falla under utstationeringsdirektivet alternativt två lastningar/lossningar i ena riktningen. För alla andra typer av transporter, inklusive cabotage, ska utstationeringsreglerna tillämpas från och med den första dagen av transporten.

Det ska inte vara tillåtet att ta sin veckovila i fordonet. Förarnas scheman ska göra det möjligt att återvända hem åtminstone var fjärde vecka.

Ovanstående ståndpunkter utgör rådets position inför förhandlingarna med Europaparlamentet i syfte att nå en överenskommelse om de slutgiltiga texterna.

Källa: European Council