Vad har Fonden för ett sammanlänkat Europa åstadkommit så här långt?

Vägarbete

Fonden för ett sammanlänkat Europa har funnits i fem år och stödjer investeringar inom transport-, energi- och digitaliseringsområdet. En ny rapport från Europeiska Kommissionen visar hur pengarna har använts. Bland annat framgår att Sverige har tagit emot nära 350 miljoner Euro i stöd för utveckling av transportsystemet.   

Fonden för ett sammanlänkat Europa stödjer investeringar inom transport-, energi och digitaliseringsområdet och har en budget på 30 miljoner Euro för programperioden 2014 till 2020. Nära 23 miljarder Euro har allokerats till transportområdet som används för 756 åtgärder av skilda slag.

Inom transportområdet stödjer fonden såväl förstudier som själva utbyggnaden av infrastruktur. I jämförelse med tidigare programperioder har fokus förflyttats från förstudier till faktiskt utbyggnad av infrastruktur. Fokus ligger på utveckling av stomnätet inom Ten-t (88 % av anslaget). Endast 1 procent av anslaget används för utveckling av det övergripande Ten-t. Resterande anslag har använts till exempelvis fordon eller ERTMS.

Att avlägsna flaskhalsar i transportsystemet har varit en viktig prioritering. Enligt rapporten har fonden bidragit till att avlägsna totalt 282 flaskhalsar, varav 75 utgjorde gränspassager. Flaskhalsar inom samtliga trafikslag har avlägsnats, men flertalet har skett inom järnvägssystemet. Många fler exempel ges i rapporten.

Läs vidare här. 


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...