Överenskommelse om nya regler för minskade utsläpp från vägtransporter

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har nått en provisorisk överenskommelse om nya regler för att minska utsläppen från vägtransporter. För personbilar och skåpbilar beslutades att behålla nuvarande Euro 6 testvillkor och gränsvärden för avgasutsläpp. För bussar och lastbilar skärptes däremot kraven gällande kväveoxider.

Förordningen för typgodkännande och marknadsövervakning av motorfordon (Euro 7) syftar till att stödja övergången till ren rörlighet samtidigt som priserna på privata och kommersiella fordon ska förbli överkomliga för medborgare och företag.

Gränsvärden för avgasutsläpp och testförhållanden för personbilar och skåpbilar förblir oförändrade från de nuvarande Euro 6-standarderna, vilket betyder att de mer ambitiösa kraven som lades fram i kommissionens ursprungliga förslag urvattnats. För bussar och lastbilar innehåller den överenskomna texten strängare gränser för avgasutsläpp mätt i laboratorier (t.ex. NOx-gräns på 200 mg/kWh) och under verkliga körförhållanden (NOx-gräns på 260 mg/kWh), samtidigt som de nuvarande testvillkoren för Euro VI bibehålls. Överenskommelsen innehåller även nya krav gällande små partiklar från hjul och bromsar.

Överenskommelsen innehåller också minimikrav för batteriets livslängd i el- och hybridbilar (80 % de första fem åren eller 100 000 km och 72 procent upp till åtta år eller 160 000 km) och skåpbilar (75 % de första fem åren eller 100 000 km och 67 procent upp till åtta år eller 160 000 km).

Den gröna organisationen Transport and environment är starkt kritisk till överenskommelsen som de menar innebär att fordon godkända under Euro 7 i det närmaste har samma utsläppsstandard som fordon under Euro 6 som antogs redan år 2014. Biltillverkarnas lobbygrupp ACEA pekade däremot på att flera av de nya bestämmelserna medför betydande tekniska utmaningar och krav på investeringar vid en avgörande tidpunkt i omvandlingen mot utsläppsfri rörlighet.

Åsikterna om överenskommelsen skiljer sig också åt mellan olika grupperingar i Europaparlamentet. En representant för S&D-gruppenansåg att förhandlingen gav ett extremt dåligt resultat som bara handlade om att skydda bilindustrins aktieägare. En talesperson för EPP-gruppenmenade däremot att överenskommelsen var balanserad och kommer att bidra till både förbättrad luftkvalitet för våra medborgare samtidigt som den besparar en ytterligare börda för fordonstillverkarna som redan kämpar med elektrifieringen av vägtrafiken.

Parlamentet och rådet måste formellt godkänna avtalet innan det kan träda i kraft.

Källor: Euro 7: Deal on new EU rules to reduce road transport emissions | News | European Parliament (europa.eu)