Belgiska ordförandeskapets prioriteringar

Flaggor utanför EU-parlamentet

Vid årsskiftet tog Belgien över ordförandeskapet i EU:s ministerråd från Spanien. Belgiens ordförandeskap varar under första halvåret 2024 och kommer därefter avlösas av Ungern. Belgien har presenterat sex prioriteringar för sitt ordförandeskap.

Rådets ordförandeskap roterar mellan EU:s medlemsländer var sjätte månad. Under sexmånadersperioden leder ordförandeskapet möten på alla nivåer i rådet och bidrar till kontinuitet i EU:s arbete. De medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Den nuvarande ordförandeskapstrion består av Spanien, Belgien och Ungern. Belgien har presenterat följande sex prioriteringar för sitt ordförandeskap:

 • Försvara rättsstatsprincipen, demokrati och enheten i EU.
  I förlängningen handlar det om att skydda individuella friheter, jämlikhet, icke-diskriminering av våra medborgares välbefinnande. Belgien kommer att arbeta med att både förbereda kandidatländer för medlemskap och samtidigt anpassa regler för beslutsfattande för att även kunna fungera effektivt i en större union.
 • Stärka EU:s konkurrenskraft.
  Ordförandeskapet pekar på behovet av att det europeiska näringslivets konkurrenskraft stärks. Särskild uppmärksamhet ska ges åt att öka den ekonomiska säkerheten, minska skadliga beroenden och bli världsledande inom kritiska sektorer.
 • Fortsätta arbetet med en grön och rättvis omställning.
  Det belgiska ordförandeskapet understryker vikten av åtgärder för att åstadkomma en fungerande helhet som inte lämnar någon bakom sig. Energiomställningen ska leverera energi till medborgare och företag till överkomliga priser, säkerställa en stark och pålitlig försörjningstrygghet och bidra till målet om klimatneutralitet. Tjänstemän pekade ut ramverket för certifiering av metoder att fånga upp koldioxid och koldioxidutsläppsstandarder för lastbilar och bussar som de klimatregleringar som kommer att slutföras under presidentskapet. Arbetet med energiskattedirektivet ska föras framåt, men knappast slutföras.
 • Stärka EU:s sociala agenda och hälsoagenda.
  Det belgiska ordförandeskapet bygger vidare på den europeiska pelaren för sociala rättigheter som syftar till att utrusta EU med en ambitiös social agenda för att främja ett europeiskt samhälle som är mer inkluderande, jämlikt och rättvist för alla. Ordförandeskapet kommer också att förespråka ökade politiska åtgärder för att garantera tillgång till anständiga och överkomliga bostäder för alla.
 • Skydda befolkningen i EU och unionens yttre gränser.
  Ordförandeskapet strävar efter att behandla alla återstående lagstiftningsärenden gällande den nya europeiska pakten om migration och asyl. Vidare kommer ordförandeskapet arbeta tillsammans med afrikanska partners för att stärka den externa dimensionen av migrations- och asylpolitken.
 • Främja Europa i världen.
  För att uppnå sina utrikespolitiska mål måste EU fullt ut mobilisera sin ekonomiska, säkerhets- och försvarskapacitet, såväl som sin utvecklings- och humanitära biståndskapacitet. Detta inkluderar en ambitiös och balanserad handelspolitik som är öppen, hållbar och självsäker.

Källor: Priorities (europa.eu)

EndsEurope