Vägavgift

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över ett förslag till förändrad trängselskatt i Stockholm. Trafikanalys tillstyrker de föreslagna förändringarna med motivet att det kommer att bidra till minskad trängsel och ett effektivt transportsystem. Samtidigt konstateras att det finns förändringar som sannolikt har bättre trafikstyrande effekter.

Hela remissyttrandet

Remissvar
Publicerad:  6 november 2017

Följande förändringar av trängselskatten föreslås:

  • Tidigareläggning av skatteperioden med en halvtimma på morgonen, det betyder att trängselskatt tas ut från och med klockan 06.00 på vardagar.
  • Trängselskatt införs på vissa dagar före helgdag; skärtorsdagen, valborgsmässoafton, dagen före Kristi himmelfärdsdag, dagen före nationaldagen samt dagen före alla helgonsdag.
  • Första veckan i juli skattebeläggs.
  • Trängselskatten höjs under högsäsong med 10 kr (till 45 kr) per passage. Med högsäsong avses 1 mars till dagen före midsommarafton och perioden 15 augusti till 30 november.
  • Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kr under lågsäsong (oförändrat) och 135 kr under högsäsong.  

Bedömningen av de föreslagna förändringarna av trängselskatten ska ses i ljuset av i vilken utsträckning de bidrar till ett effektivt transportsystem, vilket i detta fall handlar om huruvida trängseln minskar. En grundläggande förutsättning är därför att det finns tillräckligt stor trängsel i avgiftsbelagt område och på de tider som beläggs med ny eller höjd trängselskatt. Därtill bör även avgiften vara rörlig och högst när trängseln är som värst för att styra bilförarna mot andra tider och mot kollektivtrafik.

Utifrån Trafikverkets analyser som bifogats i remissen framgår att de föreslagna förändringarna uppfyller de ovanstående kraven. Här framgår också att det finns andra förändringar av trängselskatten som enligt Trafikverkets utredning borde ha högre prioritet ur trafikstyrningshänseende.

När det exempelvis gäller en utvidgning av trängselskattesystemet till närförorterna har det möjligen valts bort för att det innebär en mycket stor förändring av nuvarande system. Men varför föreslås inte att avgiften på Essingeleden justeras till samma nivå som trängselskatten i Stockholms innerstad? Enligt Trafikverkets underlag skulle en sådan åtgärd ge intäkter i nivå med att införa trängselskatt på dagar före vissa helgdagar, men ha en högre trafikstyrande effekt.