Luftföroreningarna i Europa minskar inte tillräckligt snabbt

""

Europeiska miljöbyrån konstaterar att nästan alla stadsbor i Europa fortfarande utsätts för luftföroreningar som överskrider Världshälsoorganisationens gränsvärden.

Den senaste upplagan av EEA: s årsrapport - baserad på 2017 års uppgifter från mer än 4 000 övervakningsstationer i EU, Balkanhalvön och Turkiet - visar visserligen på förbättringar inom vissa områden. Exempelvis var halterna av kvävedioxid de lägsta uppmätta sedan år 2000.

En mindre smickrande bild fås när det gäller finpartiklar (PM2.5), som anses vara en av de farligaste formerna av luftföroreningar. Europeiska miljöbyrån uppskattar att denna typ av förorening orsakade 412 000 (374 000 inom EU) för tidiga dödsfall under 2016.

Koncentrationer över EU: s årliga gräns för PM2,5 registrerades vid 7 procent av rapporteringsstationerna, men om Världshälsoorganisationens riktlinjer tillämpas ökar siffran till 69 procent. Endast Estland, Finland och Norge överträdde inte föroreningsnivåer som Världshälsoorganisationen anser vara säkra.

Europaparlamentet enades i mars om att EU bör anpassa sina egna gränser till de strängare och regelbundet uppdaterade WHO: s riktlinjer för luftkvalitet (AQG).

Källa: Endseurope.com  


Remissvar på SOU 2019:23 Styrkraft i funktionshinderspolitiken


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet och vill ge följande kommentarer, med en avgränsning till i huvudsak...

Yttrande över betänkandet "Skattelättnad för arbetsresor".


Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet, "Skattelättnad för arbetsresor. En avståndsbaserad och färdmedelsneut...

Omvärldsanalys av förutsättningar som påverkar transportsektorns klimatarbete – underlag till kontrollstation för SOFT-uppdraget


Vilka omvärldsfaktorer påverkar förutsättningarna att nå det nationella målet om minst 70 procent minskning av transportsektorn...