Vilket trafikslag är grönast?

""


Europeiska miljöbyrån har undersökt vilket trafikslag som släpper ut minst koldioxid. Tåget framstår som det mest klimatvänliga sättet att resa mellan samtliga undersökta ortspar. Däremot kan flyget vara mer klimatvänligt i jämförelse med bil utan passagerare.  

Bakgrunden till rapporten är Kommissionens målsättning att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 90 procent fram till 2050 jämfört med 1990. Att underlätta en överflyttning till de mest hållbara trafikslagen kan ge ett viktigt bidrag för att nå detta mål.

Rapporten jämför utsläppen från resor mellan ortspar med olika trafikslag. Resultatet visar att tågresorna alltid medför lägre utsläpp. Att flyga generar i regel den största klimatpåverkan, men kan vara ett bättre alternativ än att köra bil ensam. Det råder också stor osäkerhet kring storleken på flygets klimatpåverkan som inte är relaterad till utsläpp av koldioxid.

I vilka fall erbjuder flyget oersättliga fördelar för resenären och under vilka förhållanden kan den ersättas med mindre förorenande trafikslag? Tåg och flyg är komplementära genom att de erbjuder produkter med tydliga för- och nackdelar. Rapporten pekar på att fokus bör ligga på att ersätta flygningar över korta distanser med miljövänligare trafikslag. Tåg och flyg kan tillsammans erbjuda attraktiva multimodala lösningar under förutsättning att de större flygplatserna har tåganslutning.

Vidare pekar rapporten på att den gränsöverskridande trafiken behöver underlättas genom att exempelvis förenklade boknings- och betalningsmöjligheter för tågbiljetter. Konsumenterna behöver också få ett stöd för att kunna göra medvetna val genom jämförelser av klimatpåverkan från resor med olika trafikslag. 

Källa: Europeiska miljöbyrån 


Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...

Von der Leyen höll tal om tillståndet i unionen


I sitt tal om tillståndet i unionen den 15 september 2021 beskrev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen de viktiga n...