Regionala ”koldioxidgolv” i utsläppshandeln kan påskynda fossilfri omställning

""

Regionala koldioxidprisgolv i utsläppshandelssystemet kan bidra till att öka användningen av fossilfria bränslen enligt en studie framtagen på uppdrag av finska regeringen. Ett införande i Norden och Baltikum skulle öka användningen av fossilfria bränslen och minska den totala elproduktionen.

Studien visar att den största effekten fås i länder som är relativt beroende av fossila bränslen för sin elproduktion som exempelvis Finland. I den brittiska elsektorn finns redan ett sådant regionalt system utformat för att säkerställa att det europeiska utsläppshandelssystemet (ETS) verkligen bidrar till minskning av de brittiska utsläppen. En liknande mekanism träder i kraft i Nederländerna 2020.

Priset för att släppa ut koldioxid inom ETS har ökat under senare efter ett antal förändringar som syftat till att minska utbudet av utsläppsrätter. Kolindustrin menar att reformeringen av ETS resulterat i en produktionsnedgång på 11 procent under första halvåret 2019.

Sam van den Plas vid Carbon Market Watch (NGO med expertis kring koldioxidhandel) menar att möjligheten att enas om ett prisgolv på EU-nivå är liten då ett sådant beslut kräver enhällighet. Europeiska kommissionen är mer benägna att förlita sig på förändringar av marknadsstabilitets-reserven för att stärka ETS.

Det finns liten chans att enas om ett prisgolv på EU-nivå, eftersom det kan kräva enhällighet och Europeiska kommissionen är mer benägna att förlita sig på förbättringar av marknadsstabilitetsreserven för att stärka ETS. I det sammanhanget visar studien att det är meningsfullt, sade Van den plas, för regeringar att implementera CPF: er på nationell eller regional nivå "så länge du gör det med inom dina egna kraftmarknader så djärvt som möjligt."

Källa: EndsEurope.com


Uppföljning av de transportpolitiska målen 2021


Coronapandemin hade en stor påverkan på transportsystemet under 2020, framför allt vad gäller resandet. Transporternas utsläpp ...

Andelen förnybar elektricitet har aldrig varit större i EU:s energimix


Andelen el som produceras från förnybar energi i EU:s energimix (39%) översteg andelen fossila bränslen (36%) år 2020 för först...

EU:s utsläppsrätter utvidgas till väg- och byggsektorn?


Enligt energikommissionären Kadri Simson kommer den pågående översynen av EU:s system med utsläppsrätter resultera i att även...