Fronter på flera lastbilar


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur den bör utvecklas. Studien visar att utbyggnaden av både laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för gas är dåligt utvecklad.

Tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser kommer att spela en viktig roll för att förverkliga målsättningarna inom EU:s gröna giv. En grundförutsättning för att realisera potentialen är att infrastrukturen för att ladda elfordon eller tanka gasfordon är väl utbyggd. Studien visar att sådan infrastruktur som är offentligt tillgänglig för närvarande är ovanlig.

För tunga elfordon antas det vanligaste konceptet för laddning bli laddning på terminaler över natten. I mindre utsträckning kommer även laddning över natten på offentligt tillgängliga laddstationer och infrastruktur för snabbladdning att efterfrågas. För långa och mellanlånga transporter kan det dock finnas en efterfrågan på sådana faciliteter. I studien föreslås förändringar av direktivet om utbyggnad av alternativa bränslen och i regleringen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) för att möta dessa behov.

Med tanke på det höga effektbehovet vid laddning av tunga fordon behöver kraftnätet och dess kapacitet utvecklas på lämpligt sätt, vilket enligt studien bör beaktas i översynen av förordningen av transeuropeiska energinät (TEN-E).

Källa: EU-parlamentet 


Vilka hushåll väljer laddbara bilar? 

Högre inkomst, högre utbildning, boende i villa eller bostadsrätt och hushåll med en övervikt av män – det är några faktorer so...

Antalet bilar i trafik minskar för första gången på 30 år

De senaste 30 åren har antalet personbilar i trafik ökat med ungefär 1–2 procent årligen, och för några enstaka år med toppar p...

Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)

Trafikanalys ha yttrat sig över remissen Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batterier...