Fronter på flera lastbilar


Europeiska parlamentet har beställt en studie som beskriver infrastrukturen för alternativa bränslen för tunga fordon och hur den bör utvecklas. Studien visar att utbyggnaden av både laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för gas är dåligt utvecklad.

Tunga fordon med låga utsläpp av växthusgaser kommer att spela en viktig roll för att förverkliga målsättningarna inom EU:s gröna giv. En grundförutsättning för att realisera potentialen är att infrastrukturen för att ladda elfordon eller tanka gasfordon är väl utbyggd. Studien visar att sådan infrastruktur som är offentligt tillgänglig för närvarande är ovanlig.

För tunga elfordon antas det vanligaste konceptet för laddning bli laddning på terminaler över natten. I mindre utsträckning kommer även laddning över natten på offentligt tillgängliga laddstationer och infrastruktur för snabbladdning att efterfrågas. För långa och mellanlånga transporter kan det dock finnas en efterfrågan på sådana faciliteter. I studien föreslås förändringar av direktivet om utbyggnad av alternativa bränslen och i regleringen av det transeuropeiska transportsystemet (TEN-T) för att möta dessa behov.

Med tanke på det höga effektbehovet vid laddning av tunga fordon behöver kraftnätet och dess kapacitet utvecklas på lämpligt sätt, vilket enligt studien bör beaktas i översynen av förordningen av transeuropeiska energinät (TEN-E).

Källa: EU-parlamentet