Lastning av container på fartyg

Riskerna med kinesiska investeringar i maritim infrastruktur under de senaste 20 åren analyseras i en studie beställd av Europaparlamentet. Enligt rapporten är investeringens storlek och den kinesiska ägarandelen betydelsefull för att avgöra risken med investeringen.

I studien identifierades 24 kinesiska förvärv och 13 investeringar i form av nyetableringar inom europeisk maritim infrastruktur under åren 2004 till 2021. Förvärven stod för huvuddelen av det investerade kapitalet och uppgick till 9,1 miljarder Euro, medan värdet av det utlovade kapitalet i nyetableringarna uppgick till 1,1 miljarder Euro.

Förmågan att hantera cyber-/datarisker identifierades som den mest akuta frågan där EU och dess medlemsstater har dålig kapacitet. Denna typ av risker kommer växa i takt med användningen av digitala hjälpmedel inom sjöfarten.

Studien visar att en kinesisk investering i ett land ökar riskerna för hela EU. Riskökningen tycks vara proportionell mot investeringens storlek och hur stor ägarandel som blir kinesisk. Det ska också framhållas att det även identifierats positiva effekter av de kinesiska investeringarna i form av exempelvis ökad hamnkapacitet.

Studien rekommenderar bland annat att medlemsstaterna genomför riskbedömningar av kinesiskt ägande i maritim infrastruktur för att bedöma påverkan på arbetskraft, miljö och beroendeförhållanden.

Vidare föreslås en europeisering där EU ges ökad insyn och inflytande vid bedömningen av eventuella kommande kinesiska investeringar. Ytterligare ett förslag är att EU publicerar riktlinjer för att minska cyber- och datasäkerhetsrisker som beskriver hur högriskfaktorer såsom datadelning bör hanteras. Inledningsvis rekommenderas att en kartläggning av vilka europeiska hamnar som använder kinesisk mjukvara genomförs.

Källa: Chinese Investments in European Maritime Infrastructure | Highlights | Supporting analyses | Committees | European Parliament (europa.eu)