Transportinfrastruktur i glest befolkade områden

Väg i fjällandskap på hösten


Europaparlamentet har beställt en studie om hur transportinfrastrukturen i perifera områden hanteras i den europeiska transportpolitiken. Studien visar bland annat att transportpolitikens fokus på effektivitet medför stora svårigheter att motivera satsningar på infrastrukturinvesteringar i perifera områden.

I denna studie beskrivs de viktigaste utmaningarna för att tillhandahålla infrastruktur i glest befolkade områden. Dessutom beskrivs svårigheten att utforma en genomförbar transportpolitik som adresserar dessa områdens utmaningar. Rapporten ger följande rekommendationer till beslutsfattare:

  • Att lokala behov bättre ska tillgodoses genom sammanhållningspolitiken och andra EU-fonder.
  • Prioritera underhåll av befintlig infrastruktur och skapa länkar till TEN-T.
  • Säkerställa att behov hos NUTS 3-områden inte ignoreras i framtagande av breda strategier.
  • Tillåta användandet av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att täcka driftskostnader som uppkommer som en följd av specifika demografiska och geografiska förutsättningar.
  • Att införa ”rättvisa” som en horisontell princip i transportpolitiken.
  • Fokusera på on-demand- och delade transporttjänster som komplement till konventionella kollektivtrafiktjänster.

Studien innehåller fallstudier från följande länder och områden: Övre Norrland, Aostadalen (Italien), Extremadura (Spanien) och Nedre Donau (Rumänien och Bulgarien).

Källa: Europaparlamentet 


Yttrande över Tillgänglighetsdirektivet


Trafikanalys har anmodats att yttra sig om betänkandet SOU 2021:44 och vill ge följande kommentarer och synpunkter. Vi...

Uppdrag om styrmedel för transportsektorn


Regeringen har gett ett tiotal myndigheter, däribland Trafikanalys, i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder till nästa...

Europeiska statistikdagen om statistik som vaccin


På den Europeiska statistikdagen 20 oktober uppmärksammar vi vikten av Sveriges officiella statistik. Mottot för årets...