Väg i fjällandskap på hösten


Europaparlamentet har beställt en studie om hur transportinfrastrukturen i perifera områden hanteras i den europeiska transportpolitiken. Studien visar bland annat att transportpolitikens fokus på effektivitet medför stora svårigheter att motivera satsningar på infrastrukturinvesteringar i perifera områden.

I denna studie beskrivs de viktigaste utmaningarna för att tillhandahålla infrastruktur i glest befolkade områden. Dessutom beskrivs svårigheten att utforma en genomförbar transportpolitik som adresserar dessa områdens utmaningar. Rapporten ger följande rekommendationer till beslutsfattare:

  • Att lokala behov bättre ska tillgodoses genom sammanhållningspolitiken och andra EU-fonder.
  • Prioritera underhåll av befintlig infrastruktur och skapa länkar till TEN-T.
  • Säkerställa att behov hos NUTS 3-områden inte ignoreras i framtagande av breda strategier.
  • Tillåta användandet av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att täcka driftskostnader som uppkommer som en följd av specifika demografiska och geografiska förutsättningar.
  • Att införa ”rättvisa” som en horisontell princip i transportpolitiken.
  • Fokusera på on-demand- och delade transporttjänster som komplement till konventionella kollektivtrafiktjänster.

Studien innehåller fallstudier från följande länder och områden: Övre Norrland, Aostadalen (Italien), Extremadura (Spanien) och Nedre Donau (Rumänien och Bulgarien).

Källa: Europaparlamentet