Kommissionen inleder överträdelseförfarande mot Sverige

"" Foto: Mostphotos

Europeiska kommissionen uppmanar Sverige att säkerställa överensstämmelse med förordningen om det första gemensamma projektet för att genomföra tekniska lösningar för flygledningstjänst.

Enligt EU-fördragen kan kommissionen inleda överträdelseförfaranden mot medlemsstater som inte genomför EU-lagstiftningen. Kommissionen kan själv upptäcka överträdelser eller få in klagomål från privatpersoner, företag eller andra berörda. Ett överträdelseförfarande sker i flera steg som inleds genom att en begäran om upplysningar (en formell underrättelse) skickas till det berörda medlemslandet som måste svara inom en viss tid, vanligtvis två månader. Om kommissionen fortfarande inte anser att medlemsstaten fullgör sina skyldigheter sänder kommissionen en formell begäran (motiverat yttrande) där medlemsstaten uppmanas att underrätta kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att följa EU-rätten. Om medlemslandet fortfarande inte ser till att EU-rätten följs kan kommissionen besluta att överlämna ärendet till EU-domstolen.

Kommissionen har beslutat att inleda ett överträdesförfarande genom att skicka formella underrättelser till Sverige och 16 andra länder som inte säkerställt att deras operativa intressenter uppfyller vissa krav i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/116 om det första gemensamma projektet till stöd för genomförandet av generalplanen för det europeiska nätverket för flygledningstjänst. Projektet säkerställer ett synkroniserat genomförande av olika förfaranden och tekniska lösningar, vilket är avgörande för en god flygledningstjänst i hela nätverket för det gemensamma europeiska luftrummet.

Källa: Överträdelser i juli: de viktigaste besluten (europa.eu)