Europeiska järnvägssektorn gör miljardförluster under pandemin

Tåg i rörelseoskärpa


Förlusterna för europeiska järnvägsföretag uppgick till 26 miljarder Euro under pandemiåret 2020 enligt uppgifter från CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies) som är en samarbetsorganisation för järnvägsföretag i Europa.

De stora förlusterna återfinns framförallt inom persontrafiken med en nedgång på 42 procent i jämförelse med 2019 till en kostnad av 24 miljarder Euro. Godstrafiken minskade med 12 procent, vilket resulterade i en förlust på 2 miljarder Euro.

Intäkterna från passagerartrafiken ökade tillfälligt under sommaren när européerna kunde resa något friare tack vare lättade restriktioner i flera länder. Under hösten minskade dock antalet resenärer kraftigt och i december var resandet rekordlågt.

Järnvägsoperatörerna hoppas på en förbättring under 2021, som Europeiska kommissionen benämner ”Europeiska järnvägsåret”. Under året kommer Kommissionen att hålla evenemang över hela kontinenten för att uppmuntra européer att välja tåg framför mer förorenande trafikslag.

2021 är också det första året för genomförandet av det fjärde järnvägspaketet, en serie åtgärder för att skapa ett enda europeiskt järnvägsområde med gemensamma standarder. En ökad standardisering kommer att sänka de administrativa kostnaderna, uppger Kommissionen, vilket gör järnvägen mer konkurrenskraftig gentemot andra trafikslag.

Källa: Euractiv.com 


Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19


  Trafikanalys har tagit del av innehållet i promemorian "Tillfällig nedsättning av banavgifter med anledning av covid-19" och...

Europaparlamentet godkänner överenskommelse om tågpassagerares rättigheter


Europeiska parlamentet har godkänt överenskommelsen med rådet om reviderade regler för tågresenärers rättigheter. Reglerna syft...